Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Λύθηκε το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα …(πληθυσμός να είναι και ό,τι να’ ναι…)(Η λύση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας ήταν μπροστά στα μάτια μας και δεν την βλέπαμε.)

Αποσπάσματα από «Δημογραφικά νέα» Μάιος-Ιούνιος 2012, τ.19

 [Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας
 Βύρων Κοτζαμάνης*, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν**
 * Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
** Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

 H συμβολή των αλλοδαπών στη μεταβολή του πληθυσμού της χώρας μας ήταν καθοριστική την εικοσαετία 1991-2010 καθώς η συνολική αύξηση του μόνιμου πληθυσμού ανήλθε σε 1.112.000 άτομα (εκτίμηση ΕΛΣΤΑΤ) και το ισοζύγιο γεννήσεις-θάνατοι ήταν πλεονασματικό κατά μόνον 405.000 άτομα.

 Στο άρθρο αυτό θα επιχειρήσουμε, με βάση τα στοιχεία γεννήσεων και θανάτων που αναφέρονται στην εξαετία 2004-20093 να αναδείξουμε την συμβολή αυτή των αλλοδαπών στις δυνάμεις φθοράς και ανανέωσης του πληθυσμού της χώρας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.


 Ειδικότερα, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα για την εξαετία 2004-2009 διαπιστώνουμε ότι, σε εθνικό επίπεδο, οι προερχόμενες από αλλοδαπές μητέρες γεννήσεις αποτελούν το 17,6 % του συνόλου ενώ αντιθέτως οι θάνατοι των αλλοδαπών μόλις το 1,7%. 
 Η προαναφερθείσα σημαντική αυτή διαφορά ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αλλοδαπών δίδει έτσι ένα σημαντικό θετικό ισοζύγιο σε απόλυτες τιμές (108.000), εν αντιθέσει με το ισοζύγιο των Ελλήνων που είναι αρνητικό (-76.000).

 Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο πληθυσμούς οφείλονται κυρίως στις εξαιρετικά διαφοροποιημένες δημογραφικές τους πυραμίδες, καθώς η πυραμίδα των Ελλήνων είναι σχετικά γερασμένη, ενώ αντιθέτως αυτή των αλλοδαπών εξαιρετικά νεανική.

Σε εθνικό επίπεδο, όπως ήδη αναφέραμε  το ισοζύγιο γεννήσεις-θάνατοι στον πληθυσμό των εχόντων ελληνική υπηκοότητα είναι αρνητικό, εν αντιθέσει με αυτό των αλλοδαπών που είναι ισχυρά πλεονασματικό.

Από τις αναλύσεις μας προκύπτει ότι, εν απουσία αλλοδαπών, οι περισσότεροι από τους δήμους μας θα ευρίσκονταν σε δεινή θέση.

Και το συμπέρασμα:


Με βάση τα προαναφερθέντα δυνάμεθα βάσιμα να ισχυρισθούμε ότι η συμβολή των αλλοδαπών τα τελευταία χρόνια είναι καθοριστική για την δημογραφική μας ισορροπία τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, και όλα δείχνουν ότι, άνευ συνταρακτικών αλλαγών, θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη δεκαετία. 

Στους έχοντες την ευθύνη λήψης μέτρων πολιτικής επαφίεται η εξαγωγή των συμπερασμάτων και η λήψη των προσηκόντων μέτρων πολιτικής…].

(το πιάσατε το υπονοούμενο;;;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου